PRIVACY

ALGEMEEN

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Brick Technology AB ("Brick" of "Wij"), met inbegrip van dochterondernemingen, voldoet aan de vereisten inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. Brick en dochterondernemingen doen zaken in verschillende landen binnen het EU/EER-gebied. Het doel van dit document is om partners en leveranciers te informeren hoe Brick persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, beschermt en deelt binnen het bedrijf en met externe partijen. Als uw partner, moet Brick informatie over u bewaren en verwerken voor normale partnerschapsdoeleinden. De informatie die wij bewaren en verwerken wordt uitsluitend gebruikt voor ons management en administratief gebruik. Wij bewaren en gebruiken ze om ons in staat te stellen het bedrijf te runnen en onze relatie met u effectief, wettig en passend te beheren.

VEILIGHEID

Brick geeft voorrang aan de persoonlijke integriteit en werkt er daarom actief aan mee dat uw Persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. Wij gebruiken alleen informatie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens") in overeenstemming met dit beleid. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Brick daarom passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS BRICK VERZAMELT

Brick kan de volgende Persoonsgegevens van partners en leveranciers verzamelen. Gegevens zoals, maar niet beperkt tot, namen en contactgegevens kunnen door Brick worden verzameld. Veel van de gegevens waarover wij beschikken zullen door u zijn verstrekt, maar sommige kunnen afkomstig zijn van andere interne bronnen, of in sommige gevallen externe bronnen. Door u verstrekte gegevens worden alleen verzameld als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, overeenkomsten na te komen, of als het in ons legitieme belang is om ze te verwerken of als u expliciet toestemming hebt gegeven voor specifiek gebruik van uw gegevens. Wanneer wij speciale categorieën van informatie over u verwerken, zullen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming voor die activiteiten verkrijgen, tenzij dit niet wettelijk vereist is of de informatie nodig is om u te beschermen. Wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen wanneer u voor ons werkt of nadat u bent vertrokken, indien dit nodig is om contractuele verplichtingen met u na te komen of indien dit wettelijk vereist is. Als wij in de toekomst van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij u informatie verstrekken over dat doel en alle andere relevante informatie.

HET DELEN DOOR BRICK VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Behalve voor de hieronder genoemde doeleinden zullen wij alleen informatie over u aan derden verstrekken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als wij moeten voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld als wij bepaalde informatie moeten doorgeven aan externe boekhouders. Indien sommige van deze gegevensverwerkers buiten de EU/EER zijn gevestigd, zijn deze verwerkers contractueel verplicht informatie te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, en vindt de overdracht plaats overeenkomstig schriftelijke overeenkomsten in de vorm van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

HET RECHT VAN PERSONEN OM PERSOONSGEGEVENS BIJ TE WERKEN, TE CORRIGEREN OF OP TE VRAGEN

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u verschillende rechten over uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken om toegang tot en rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede in bepaalde omstandigheden het recht op gegevensportabiliteit. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken. Als u van mening bent dat wij de vereisten van de GDPR met betrekking tot uw persoonsgegevens niet hebben nageleefd, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke of bij de functionaris voor gegevensbescherming.

CONTACT

Voor vragen, het wissen van Persoonsgegevens of verdere informatie over de behandeling van Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Zweden.

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd kan Brick persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe, onverwachte doeleinden die niet eerder in dit beleid zijn vermeld. Een dergelijke nieuwe verwerking zal echter altijd verenigbaar zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Indien praktijken met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst veranderen, zal Brick u van deze veranderingen op de hoogte stellen.