ALGEMEEN

Deze overeenkomst schept bindende wettelijke verplichtingen voor u. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de platforms en de diensten die via de platforms worden aangeboden, of een account te registreren voor dergelijke diensten.
1.1 Deze voorwaarden vormen de overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u ("Gebruiker") en Brick Technology AB en onze gelieerde ondernemingen ("wij," "ons," of "Brick") met betrekking tot uw gebruik van onze Brick powerbank sharing dienst ("Dienst") in Zweden, en is van toepassing op onze website https://www.brickapp.se ("Website") en op de Brick applicatie voor mobiele apparaten ("Brick App") met besturingssystemen zoals IOS, Android, en/of Windows Mobile (de Website en de Brick Power App worden gezamenlijk het "Platform" genoemd).
1.2 Uw gebruik van de Dienst is onderworpen aan deze Overeenkomst, ons privacybeleid ("Privacybeleid") en de gebruiksregels van de Powerbank ("Gebruiksbeleid"), die zich op het Platform bevinden. U gaat akkoord met ons Gebruiksbeleid en Privacybeleid, die integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst.
1.3 Wij behouden ons het recht om de voorwaarden van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer wij de gewijzigde overeenkomst op het platform plaatsen. Telkens wanneer u van het platform of de dienst gebruik maakt, is de dan geldende versie van deze overeenkomst van toepassing. Indien u het platform of de dienst gebruikt na een wijziging van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze actuele versie van de gewijzigde overeenkomst.
1.4 Deze Overeenkomst bevat belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot het Platform en de Dienst, inclusief uw relatie met ons. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door en bekijk deze Overeenkomst regelmatig.

GEBRUIKERSKWALIFICATIE

U garandeert en verklaart dat:
(a) u 16 jaar of ouder bent; en de vereiste mentale en juridische capaciteit hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en de Diensten te gebruiken.
(b) alle informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de Dienst nauwkeurig, volledig en actueel is; en
(c) uw gebruik van de Dienst niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of regelgeving.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U garandeert en verklaart dat:
3.1 U dient zich te registreren bij het Platform door middel van mobiele telefoon verificatie of een andere procedure om een geregistreerde gebruiker te worden op het Platform. U erkent en gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt tijdens het gebruikersregistratieproces accuraat en volledig is, en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de informatie.
3.2 De gebruikersaccount ("Account") die u aanmaakt na het registratieproces is persoonlijk voor u, en u mag voor uw account geen telefoonnummer gebruiken dat bij iemand anders dan u is geregistreerd. Het is u niet toegestaan uw Account aan iemand anders over te dragen, noch anderen toe te staan of te helpen de Service via uw Account te gebruiken, met uitzondering van personen of bedrijven die door ons uitdrukkelijk zijn gemachtigd accounts aan te maken namens hun werkgevers of klanten.
3.3 Na succesvolle afronding van het Gebruikersregistratieproces kunt u de Dienst gaan gebruiken via het Platform in overeenstemming met deze Overeenkomst.
3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot uw Account, het Platform en/of de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken op te schorten, te weigeren of in te trekken. Indien u bent geschorst, of uw toegang is geweigerd of ingetrokken, kunt u een Gebruikersklacht indienen in overeenstemming met de procedures zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

ACCOUNTBEVEILIGING

4.1 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw Account inclusief inloggegevens en wachtwoord(en). Zorg ervoor dat u aan het einde van elke sessie bij het gebruik van de Website uitlogt op en het Platform volgens de juiste stappen verlaat. Indien u uw Account informatie openbaar maakt bent u verantwoordelijk voor eventuele verliezen en gevolgen van dergelijke handelingen.
4.2 U bent verantwoordelijk voor alle handelingen en resultaten die onder uw Account worden uitgevoerd (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van Brick powerbanks ("Brick Batteries"), het retourneren van Brick Batteries, het vrijgeven van informatie, het openbaar maken van informatie, het openen van uw adresboek) ongeacht of de handelingen en resultaten schade hebben veroorzaakt aan uzelf, ons of een derde partij.
4.3 U moet ons onmiddellijk via het Platform op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van uw Account, of een andere situatie die diefstal of verlies van uw Account kan veroorzaken. Na kennisgeving van onbevoegd gebruik zullen wij uw Account tijdelijk vergrendelen, maar u erkent dat dit een redelijke hoeveelheid tijd kost, en niet onmiddellijk zal gebeuren.
4.4 Uw Account mag alleen door u worden gebruikt en mag niet met anderen worden gedeeld. U gaat ermee akkoord:
a) uw accountgegevens te allen tijde privé te houden;
(b) de inlogverificatiecode voor uw Account veilig en vertrouwelijk te houden;
(c) geen enkel deel van uw Account (bijv. adresboek) overdragen aan iemand anders; en
(d) alle toepasselijke wetten en de voorwaarden in deze Overeenkomst in verband met uw Account na te leven.
4.5 U bent verantwoordelijk voor alle handelingen en transacties via uw Account, tenzij u deze heeft gesloten of misbruik van uw Account aan ons heeft gemeld via het Platform.
4.6 Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke informatie en informatie van andere gebruikers. Indien u in contact komt met persoonlijke informatie of documenten van andere gebruikers door uw gebruik van het Platform of communicatie met andere gebruikers, zult u deze informatie vertrouwelijk houden en op geen enkele wijze bekendmaken aan een andere partij.

GEBRUIK VAN DE DIENST

5.1 Brick batterijen gebruiken:
5.1.1. Na registratie moeten gebruikers betalingsgegevens toevoegen aan de app. Door op "scan een station" in de App te klikken kunnen gebruikers de QR-code op het station scannen en wordt de batterij vrijgegeven.
5.1.2. Voordat u een Brick batterij gebruikt, moet u deze zorgvuldig inspecteren op eventuele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aanwezigheid van de kabel, de staat van de kabel, de functionaliteit van de batterij, enz.
5.1.3. U moet Brick onmiddellijk op de hoogte stellen van elk probleem of probleem met de batterij via de Brick App of de klantenservice e-mail: help@Brickapp.se
5.1.4. Met inachtneming van deze Overeenkomst, indien u overgaat tot het gebruik van een Brick batterij in omstandigheden waarin: (i) u bent geadviseerd of anderszins geïnformeerd; (ii) het visueel duidelijk is en/of (iii) uw inspectie aangeeft, dat een dergelijke Brick batterij beschadigd, defect of anderszins ongeschikt voor gebruik is, bent u als enige verantwoordelijk, en zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel aan uw lichaam of eigendom of het lichaam of eigendom van een derde partij als gevolg van het gebruik van een dergelijke Brick batterij.
5.1.5. U moet de Brick batterij op een redelijke, attente en wettige manier gebruiken. U mag deze niet beschadigen of anderen beperken in het gebruik ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beschadigen, vandaliseren, blussen of verbergen van de Brick batterij, het verwijderen van de kabel of ander gedrag dat het gebruik van de Brick batterij door anderen verhindert.
5.1.6. U dient de Brick batterij in dezelfde staat te retourneren als waarin deze is gehuurd. Als de Brick batterij beschadigd of in een staat van verval wordt geretourneerd, wordt u een vergoeding in rekening gebracht die gelijk is aan de reparatiekosten.
5.1.7. U mag een Brick batterij niet aan iemand anders verhuren, noch mag u een Brick batterij gebruiken voor het verrichten van enige zakelijke activiteit.
5.1.8. Na elk gebruik van een Brick batterij, kunt u de huurperiode beëindigen door de batterij in te leveren bij een station, (huurperiode eindigt automatisch in de App), de tariefmeter te beëindigen en de betreffende vergoedingen te betalen.
5.1.9. De door het Platform gegenereerde gegevens vormen het afdoende bewijs van de periode waarin u een Brick-batterij gebruikt. Uw gebruik van een Brick batterij is beperkt tot een periode van 5 opeenvolgende dagen. Elk gebruik dat een periode van 5 opeenvolgende dagen overschrijdt wordt beschouwd als een verdwijning of aankoop van de Brick batterij, en uw Account kan worden belast met een verloren batterij vergoeding van maximaal 25 Euro bovenop de huurkosten voor de 5 dagen. Als een Brick batterij verloren of gekocht wordt terwijl u deze gebruikt, moet u de verdwijning melden door een formele politieaangifte te doen bij de plaatselijke politie en ons ook binnen 24 uur na de verdwijning via het Platform op de hoogte stellen.
5.1.10. In aanvulling op, en niet bedoeld om andere beperkingen in verband met uw gebruik van een Brick Batterij te beperken, mag u niet:
5.1.11. Een Brick Batterij of een deel van een Brick Batterij wijzigen, uit elkaar halen, erop schrijven, er accessoires aan bevestigen of op een andere manier wijzigen of beschadigen, of een Brick Batterij gebruiken voor reclame of soortgelijke commerciële doeleinden;
5.1.12. Sta anderen toe een Brick Batterij te gebruiken die u heeft uitgecheckt.
5.1.13. In verband met uw gebruik van een Brick Batterij en het Platform, verklaart en garandeert u, vanaf elk moment onmiddellijk voor het gebruik van een Brick Batterij dat:
5.1.14. U erkent dat Brick niet garandeert dat een Brick Batterij beschikbaar zal zijn op het tijdstip en plaats waar u deze wenst te gebruiken, met name in tijden van grote vraag;
5.1.15. u erkent dat Brick niet garandeert dat u de eenmaal gehuurde batterij te allen tijde kunt inleveren als alle stations in de omgeving van de gebruikers vol zitten met batterijen. Als dit toch gebeurt, neem dan contact op met support via de app.
5.1.16. Brick stelt Brick Batterijen alleen voor het gemak ter beschikking en deze verhuur is alleen bedoeld voor gebruik door personen die in staat en gekwalificeerd zijn om zelf een Brick Batterij te bedienen en zij die hebben ingestemd met alle voorwaarden van deze overeenkomst.

PRIJS VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

6.1 De prijs voor het gebruik van de dienst varieert per land. De meest recente en actuele prijzen zijn altijd beschikbaar in de Brick App. Voor Servië, kijk op https://brickapp.se/sr/cenovnik/

KOSTEN EN BETALING

7.1 De kosten voor het gebruik van de Dienst zijn zoals van tijd tot tijd weergegeven op de Brick App.
7.2 Indien u een coupon / promotiecode voor Brick Batterijen heeft ontvangen, kunt u de coupon gebruiken in overeenstemming met de gebruiksregels die op een dergelijke coupon zijn vermeld.
7.3 Voor uw gemak bieden wij u verschillende betalingsmogelijkheden, zodra deze in uw regio beschikbaar zijn:
(a) U kunt uw betaalkaart koppelen aan uw account op de Brick App zodat wij alle aan ons verschuldigde bedragen automatisch van uw betaalkaart kunnen afschrijven na uw gebruik. Pre-paid en cash kaarten kunnen niet worden gebruikt als betaalmiddel.
7.4 In het geval dat u een afschrijving op uw betaalkaart of op uw Account betwist, dient u contact met ons op te nemen via help@Brickapp.se zodra u zich bewust wordt van een betwiste afschrijving.
7.5 Als u het niet eens bent met de kosten die wij van uw rekening hebben afgeschreven, moet u ons dat binnen 10 werkdagen na de dag waarop de betwiste kosten zijn gemaakt, laten weten. Om eventuele betwiste kosten op te lossen, hebben wij bepaalde informatie nodig, waaronder de datum en plaats van wanneer en waar u de Brick Batterij heeft gehuurd en teruggebracht, evenals de tijdstippen bij benadering. Als beleid bieden wij restituties aan als de gehuurde powerbank kapot of anderszins onbruikbaar was. Voor terugbetaling kunt u contact opnemen met help@brickapp.se of ondersteuning in de Brick App.
7.6 Indien het vereiste bedrag niet van uw kaart kan worden afgeschreven wegens onvoldoende saldo, geblokkeerde kaart of anderszins, stuurt Brick u een factuur per sms, post en/of e-mail. Indien een dergelijke factuur niet naar behoren wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen voor het innen van de schuld.
7.7 Indien het nodig is om de fondsen van de verzamelde fondsen geheel of gedeeltelijk terug te geven aan de klant, ongeacht de reden voor de teruggave, zal (Brick Technology AB) de fondsen uitsluitend teruggeven via de VISA, EC/MC en Maestro betaalmethode, wat betekent dat de Chipkaart/Bank het gevraagde bedrag terugstort op de rekening van de klant, na een verzoek van de Merchant.

Klachten

8.1 In het geval dat u op enig moment een klacht of geschil heeft met betrekking tot de Dienst of het Platform kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het Platform of door een e-mail te sturen naar onze klantenservice e-mail op help@Brickapp.se of bel ons op +46 8-795 51 11.

EIGENDOM, INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

11.6 Uw instemming met deze Overeenkomst en het feit dat u Gebruiker wordt, geeft u alleen recht op de Dienst in overeenstemming met de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden. Er is geen andere machtiging, samenwerking, partnerschap of agentschap tussen u en ons.
11.7 U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform (inclusief auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, bron- en objectcodes) en relevante vertrouwelijke informatie in het Platform het exclusieve eigendom is en blijft van ons of onze licentiegevers en niets in deze Overeenkomst zal werken om enige intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform of enige andere intellectuele eigendomsrechten in eigendom van ons of onze licentiegevers aan u over te dragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke intellectuele eigendomsrechten, u de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten niet mag gebruiken, wijzigen, verhuren, verkopen, doorgeven of anderszins schenden (zoals reverse engineering, decompileren).
11.8 De naam en logo's van Brick zijn handelsmerken en handelsnamen van ons en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gedupliceerd, geïmiteerd of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle pagina's, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts op het Platformformulier eigendom zijn van ons en dat u deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk zult dupliceren, imiteren of gebruiken, of een derde partij daartoe opdracht zult geven.
11.9 Wij verlenen u een beperkte, royalty-vrije, niet-exclusieve, persoonlijke, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Brick App te downloaden en te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich aan deze Overeenkomst houdt. U mag de Brick App en onze Service alleen gebruiken zoals toegestaan door deze Overeenkomst.
11.10 U bent volledig en alleen verantwoordelijk voor alle inhoud, teksten en afbeeldingen die u uploadt, plaatst, verzendt of deelt op het Platform ("Gebruikersinhoud"). U mag geen Gebruikersinhoud op het Platform uploaden, plaatsen, verzenden, delen of verstrekken die u niet hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming hebt om te uploaden, plaatsen, verzenden of verstrekken. U verklaart dat u eigenaar bent van of voldoende andere wettelijke rechten heeft op al uw Gebruikersinhoud. U stemt ermee in alleen Gebruikersinhoud te verstrekken die niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. niet in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom of in strijd met een overeenkomst). Anders bent u als enige verantwoordelijk voor alle gerelateerde aansprakelijkheden. Op elk moment en van tijd tot tijd, en zonder uw toestemming, kunnen wij het Platform herzien en de toegang tot of het bekijken van Gebruikersinhoud verwijderen of beperken, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of reden. Wanneer u Gebruikersinhoud uploadt, plaatst, verzendt, deelt of verstrekt op het Platform, machtigt u ons automatisch om daarvan kopieën te maken die wij naar eigen goeddunken nodig of passend achten. Door het uploaden, plaatsen, verzenden, delen of verstrekken van Gebruikersinhoud op het Platform, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, in sublicentie geven, herformatteren, vertalen, uittreksels maken, distribueren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden of opnemen in andere werken van Gebruikersinhoud voor elk doel (commercieel, reclame of anderszins).
11.11 U gaat ermee akkoord dat wij alle door u verstrekte informatie mogen inzien, opslaan en gebruiken zolang wij ons houden aan de voorwaarden van het Privacybeleid en uw privacyinstellingen. Gedurende de toepasselijke beschermingsperiode van het auteursrecht verleent u ons en onze filialen hierbij een royaltyvrije licentie om dergelijke informatie te gebruiken op manieren die opslag, gebruik, duplicatie, herziening, bewerking, publicatie, tentoonstelling, vertaling en verspreiding omvatten, of om dergelijke informatie op te nemen in andere werken met behulp van momenteel bekende of in de toekomst te ontwikkelen media. Een dergelijke gebruikslicentie is wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar en staat het gebruik toe zonder de toestemming van u of enige andere persoon of de noodzaak om u of enige andere persoon op de hoogte te stellen, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
11.12 Verklaring over de bescherming en verzameling van persoonsgegevens van gebruikers. Namens Brick verbinden wij ons ertoe de privacy van al onze klanten te waarborgen. Wij verzamelen alleen noodzakelijke, elementaire gegevens over klanten/gebruikers en de gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering en het informeren van klanten volgens goed zakelijk gebruik en om een goede kwaliteit van dienstverlening te bieden. Wij stellen onze klanten in staat om te kiezen of zij al dan niet verwijderd willen worden van de mailinglijst die gebruikt wordt voor marketingcampagnes. Alle gegevens over de gebruikers/klanten worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen beschikbaar voor medewerkers die deze gegevens nodig vinden voor de bedrijfsvoering. Alle medewerkers Brick en zakenpartners zijn verantwoordelijk voor het naleven van de principes van privacybescherming.
(a) U kunt uw licentie beëindigen door bepaalde door u geleverde inhoud te verwijderen of uw account op het Platform te sluiten.
(b) Wij zullen uw inhoud niet gebruiken om reclame te maken voor andere producten en diensten (inclusief gesponsorde inhoud) zonder uw toestemming.
(c) Wij zullen uw toestemming verkrijgen indien wij van plan zijn anderen het recht te geven uw inhoud buiten het Platform vrij te geven.
(d) Wij kunnen uw inhoud bewerken en het formaat ervan aanpassen (zoals het vertalen van, het wijzigen van het lettertype, de lay-out of de bestandsnaam of het verwijderen van metadata), maar wij zullen de betekenis niet wijzigen.
(e) Met betrekking tot suggesties of andere feedback over de Dienst die u indient, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback mogen (maar niet verplicht zijn) gebruiken en delen voor welk doel dan ook, zonder enige compensatie aan u.
(f) Bij het bewaren en verwerken van uw inhoud zullen wij voldoen aan de vereisten van de GDPR-wet van de Europese Unie en andere toepasselijke wetten.
11.14 Beschrijving van de wijze van bescherming van vertrouwelijke transactiegegevens. Bij het invoeren van de betaalkaartgegevens wordt vertrouwelijke informatie via het openbare netwerk in beschermde (cryptische) vorm verzonden met behulp van het SSL-protocol en het PKI-systeem, momenteel de modernste technologie. De veiligheid van de gegevens bij het doen van aankopen wordt gegarandeerd door de betaalkaartverwerker, Chip Card ad Belgrado, zodat het volledige proces van inning plaatsvindt op de site van Chip Card. De gegevens op de betaalkaart zijn op geen enkel moment beschikbaar voor ons systeem.

VRIJWARING

12.1 U gaat ermee akkoord, zonder beperking, Brick en haar werknemers en agenten te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van een Brick Batterij of het Platform veroorzaakt door uw handelen, nalaten of onachtzaamheid.
12.2 U gaat ermee akkoord om Brick en onze verbonden partijen die samen met ons de Dienst leveren, te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, verliezen, schade, uitgaven, kosten (met inbegrip van juridische kosten gemaakt tijdens een rechtszaak, in beroep, of anderszins), schulden, boetes, straffen en kosten, hetzij direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale, punitieve, winstderving, of anderszins die voortkomen uit of verband houden met (i) uw misbruik of onvermogen om het Platform te gebruiken, (ii) uw misbruik van enige informatie op of van het Platform, (iii) enige onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens in verband met het Platform, (iv) enige verboden of kwaadwillige actie of inactiviteit door u die het Platform of de Dienst verstoort.
12.3 Indien uw gedrag ertoe leidt dat wij vorderingen van derden moeten betalen, kunnen wij alle schade van u vorderen nadat wij geldelijke en andere verplichtingen jegens derden zijn aangegaan.

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

13.1 Beëindiging door de gebruiker. U kunt deze Overeenkomst beëindigen op een van de volgende manieren:
(a) Indien u ons op enig moment via het Platform laat weten dat u de Dienst en het Platform niet langer wenst te gebruiken;
(b) Indien u het gebruik van de Dienst en het Platform voor een periode van 365 opeenvolgende dagen of meer staakt;
(c) Indien u het gebruik van de Dienst en het Platform staakt en uitdrukkelijk wijzigingen in deze Overeenkomst afwijst voordat deze wijzigingen van kracht worden.
13.1 Beëindiging geïnitieerd door Brick. Wij kunnen deze Overeenkomst op een van de volgende manieren beëindigen:
(a) Als u één van de voorwaarden van deze overeenkomst schendt;
(b) Indien u de, krachtens deze Overeenkomst, verschuldigde bedragen niet binnen 7 dagen van de verschuldigde datum betaalt;
(c) Indien u het gebruik van de Dienst en het Platform voor een periode van 365 opeenvolgende dagen of meer staakt;
(d) Indien naar onze mening uw voortgezette gebruik van de Dienst of het Platform schadelijk zou zijn voor de Dienst, het Platform of andere gebruikers;
(e) indien u uitdrukkelijk wijzigingen van deze Overeenkomst verwerpt die van tijd tot tijd aan u worden meegedeeld.
13.2 Regeling na beëindiging
(a) Na de beëindiging van deze Overeenkomst hebben wij nog steeds het recht om in overeenstemming met deze Overeenkomst claims tegen u in te dienen voor eerdere inbreuken door u of eventuele openstaande financiële verplichtingen die u heeft.

CONVENANTEN EN VERBODSBEPALINGEN

14.1 Convenanten. U zult ervoor zorgen dat uw gedrag in overeenstemming is met de volgende vereisten wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst:
(a) Naleving van alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake onrechtmatige daad, privacywetgeving, wetgeving inzake intellectuele eigendom, belastingwetgeving en regelgeving;
(b) Verstrekking van nauwkeurige informatie en tijdige bijwerking;
(c) Gebruik van uw echte naam, identiteit en andere persoonlijke informatie in het bestand met persoonsgegevens;
(d) De dienst op een beschaafde en correcte manier gebruiken.
14.2 Verbodsbepalingen. U komt overeen dat u het Platform niet zult gebruiken voor illegale activiteit of om één van de volgende handelingen uit te voeren:
(a) Het Platform gebruiken wanneer u niet over de wettelijke bevoegdheid beschikt of u tijdelijk of permanent geschorst bent van het gebruik van de Dienst;
(b) Het overdragen van uw Account aan een derde partij zonder onze toestemming;
(c) Op enigerlei wijze inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen via het Platform, met inbegrip van het verzamelen van andermans login informatie of andere persoonlijke informatie, het gebruiken of trachten te gebruiken van andermans account, het lastigvallen, beledigen, bedreigen, dwingen of kwetsen van andermans persoon, of het versturen van andermans junk mails of andere ongewenste berichten of het schenden van andermans intellectuele eigendomsrechten, enz;
(d) Het verstoren of saboteren van het Platform, de server of het netwerk, of het creëren van onredelijke of ongepaste belasting van onze server of systeem op welke wijze dan ook, of het uitvoeren van activiteiten die kunnen leiden tot storing, overbelasting of schade (met inbegrip van het verspreiden van wormen, virussen, spywares, malwares of andere destructieve codes) of het implanteren van inhoud of codes op browsers of apparaten van gebruikers, of het wijzigen of verstoren van de weergave-effecten of weergave van onze website op de browser of het apparaat van de gebruiker op andere wijze, of het uploaden van virussen of andere kwaadaardige codes;
(e) Zonder wettelijke toestemming technieken te gebruiken met het doel informatie te onderscheppen, te manipuleren, te stelen, op te nemen, te bezoeken, te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te verwijderen waarvoor u geen toegang hebt tot van het Platform, zoals persoonlijke informatie van andere gebruikers, inhoud of gegevens met betrekking tot concurrerende diensten (naar ons goeddunken bepaald) of andere vertrouwelijke informatie die niet aan u toebehoort;
(f) Het overtreden of omzeilen van wetten of van ons beleid of onze regels of het nemen van beslissingen over uw Accountstatus;
(g) Het ondernemen van enige actie om onze technische en veiligheidsmaatregelen te omzeilen;
(h) Inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van Brick of onze andere commerciële logo's in een commerciële naam, e-mail of website, het verwijderen van een kennisgeving in onze diensten over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendom, het beschadigen van een van onze patenten, auteursrechten, eigendoms technologie, programma's, software of data base informatie die wij bezitten of legaal gebruiken, door het kopiëren, verspreiden, publiceren, decoderen, partitioneren of het produceren van derivaten, enz;
(i) Zonder onze uitdrukkelijke toestemming, impliceren of verklaren dat u een filiaal bent van het Platform of er een zakenrelatie mee heeft.
(j) Zonder onze toestemming onze diensten of andere relevante informatie of gegevens verhuren, leasen, uitlenen, lenen, verhandelen, verkopen of doorverkopen, of een van onze servicefuncties te gelde maken of commercialiseren;
(k) Het verwijderen, afschermen of verbergen van reclame in onze diensten;
(l) Het gebruik van automatische programma's of andere automatische methoden om onze service te bezoeken, het toevoegen of downloaden van adresboeken of het verzenden of doorsturen van berichten;
(m) het dupliceren, wijzigen of creëren van afgeleiden van het Platform of enige andere relevante technologie (tenzij anders door ons toegestaan), of het controleren van de bruikbaarheid, prestaties of functies van onze diensten voor concurrentiedoeleinden, of het deelnemen aan het opzetten van frames, het maken van spiegelbeelden of andere activiteiten om het uiterlijk van onze website of functies na te bootsen, of het veranderen, aanpassen, opnieuw bewerken of wijzigen van onze diensten, of het veranderen, aanpassen of wijzigen van andere websites om een verkeerde indruk te wekken dat deze websites gerelateerd zijn aan onze diensten.
(n) Het bezoeken van onze Dienst via webpagina's die niet uitdrukkelijk door ons zijn verstrekt;
(o) Het herschrijven van beveiligingsfuncties van onze Diensten of het Platform;
(p) Het helpen of aanmoedigen van schendingen van deze Overeenkomst of ons beleid;
(q) het gebruik van onze Service en Brick Batterijen voor onwettig of illegale activiteit of die als beledigend en/of asociaal gedrag zou worden beschouwd; en
(r) Elk ander onwettig gedrag dat schadelijk is voor de Dienst en/of het Platform.
14.3 Hoewel wij onze gebruikers gedragsnormen opleggen, controleren of reguleren wij niet het gedrag van onze gebruikers op het Platform. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige inhoud of informatie verspreid of gedeeld door de gebruikers op het Platform. Als u van mening bent dat een gebruiker de voorwaarden van deze Overeenkomst of een van onze beleidsregels heeft geschonden, neem dan contact met ons op. Hoewel wij een veilige omgeving proberen te handhaven, zijn wij niet verantwoordelijk voor de posts van gebruikers en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gedrag of de inhoud van gebruikers. Indien u, onder welke omstandigheid dan ook, en zonder onze toestemming, een verboden handeling verricht, of verboden informatie publiceert of verspreidt, bent u als enige verantwoordelijk voor alle daarmee samenhangende aansprakelijkheden en risico's.

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

15.1 Voor bepaalde activiteiten op het Platform kan het nodig zijn dat u een elektronische handtekening zet. U begrijpt en aanvaardt dat een elektronische handtekening dezelfde wettelijke rechten en plichten heeft als een fysieke handtekening.
15.2 Indien u een Account bij ons heeft, gaat u ermee akkoord dat wij u alle vereiste kennisgevingen elektronisch kunnen verstrekken via uw Account of andere elektronische middelen zoals e-mail, of pop-up berichten of push berichten op het Platform in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht

16.1 Deze Overeenkomst en elk geschil dat in verband daarmee ontstaat, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Zweeds recht en u en wij komen overeen ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Zweedse rechtbanken.

Overmacht

17.1 Wij verplichten ons tot basisbeveiliging overeenkomstig de wet, maar zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het onderhoud van de informatienetwerkapparatuur, verbindingsfouten, storingen van de computer, het communicatie- of andere systeem, stroomuitval, staking, oproer, brand, overstroming, storm, explosie, oorlog, overheidsmaatregelen, wijzigingen van wetten, verordeningen, administratieve bepalingen en andere regels, bevelen van gerechtelijke of administratieve autoriteiten of handelingen of nalatigheden van derden.

Overig

18.1 Deze overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid, gebruiksbeleid en eventuele aanvullende voorwaarden waarvan wij u in kennis hebben gesteld die van toepassing zijn op specifieke diensten) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Het vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen.
18.2 Wij kunnen onze rechten onder de voorwaarden van deze overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen, delegeren of anderszins uitbesteden.
18.3 Indien wij nalaten een bepaling van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, stemt u ermee in dat een dergelijk verzuim geen verklaring van afstand inhoudt om de bepaling (of enige andere bepaling hieronder) af te dwingen.
18.4 Indien een bepaling van de voorwaarden van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard of gemaakt, heeft de ongeldigheid geen invloed op de rest van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in de voorwaarden van deze Overeenkomst en wijzen alle impliciete licenties af.