კონფიდენციალურობა

გენერალური

ეს მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს, თუ როგორ Brick Technology AB („Brick“ ან „ჩვენ“), მათ შორის შვილობილი კომპანიები, შეესაბამება ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის მოთხოვნებს. აგური და მისი შვილობილი კომპანიები აწარმოებენ ბიზნესს ევროკავშირის/EES ზონის სხვადასხვა ქვეყანაში. Მიზანი ამ დოკუმენტით უნდა აცნობოს პარტნიორებს და მომწოდებლებს, თუ როგორ აგროვებს, იყენებს, ინახავს აგურს, იცავს და უზიარებს პერსონალურ მონაცემებს კომპანიის შიგნით და გარე მხარეებს. როგორც თქვენმა პარტნიორმა, ბრიკმა უნდა შეინახოს და დაამუშავოს თქვენს შესახებ ინფორმაცია ნორმალურად პარტნიორობის მიზნები. ჩვენ მიერ შენახული და დამუშავებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენთვის მხოლოდ მართვა და ადმინისტრაციული გამოყენება. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ მას, რათა შევძლოთ გაშვება ბიზნესი და ვმართავთ თქვენთან ურთიერთობას ეფექტურად, კანონიერად და სათანადოდ.

უსაფრთხოება

Brick პრიორიტეტს ანიჭებს პირად მთლიანობას და, შესაბამისად, აქტიურად მუშაობს ისე, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება მაქსიმალური სიფრთხილით. ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ ინფორმაციას, რომლითაც შეიძლება იყოს პირები იდენტიფიცირებული („პერსონალური მონაცემები“) ამ პოლიტიკის შესაბამისად. არაავტორიზებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად ან გამჟღავნება, Brick-მა შექმნა შესაბამისი ფიზიკური, ელექტრონული და მენეჯერული პროცედურები შეგროვებული პერსონალური მონაცემების დასაცავად.

რა პერსონალურ მონაცემებს აგროვებს აგური

Brick-ს შეუძლია შეაგროვოს პარტნიორებისა და მომწოდებლების შემდეგი პერსონალური მონაცემები. ისეთი მონაცემები, როგორიცაა სახელები და საკონტაქტო ინფორმაცია, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შეიძლება შეგროვდეს Brick-ის მიერ. ჩვენ მიერ შენახული ინფორმაციის დიდი ნაწილი თქვენ მიერ იქნება მოწოდებული, მაგრამ ზოგიერთი შეიძლება მოდიოდეს სხვა შიდა წყაროებიდან, ან ზოგიერთ შემთხვევაში, გარე წყაროებიდან. თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები გროვდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა კანონიერი ვალდებულებების შესასრულებლად, შეთანხმებების შესასრულებლად, ან თუ ეს ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესშია დამუშავება, ან თუ თქვენ ცალსახად განაცხადეთ მათი თანხმობა მათი მონაცემების კონკრეტულ გამოყენებაზე. სადაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციის სპეციალურ კატეგორიებს, ჩვენ ყოველთვის მივიღებთ თქვენს მკაფიო თანხმობას ამ ქმედებებზე, თუ ეს არ არის მოთხოვნილი კანონით ან ინფორმაცია არ არის საჭირო თქვენი დასაცავად. სადაც ჩვენ ვამუშავებთ მონაცემებს თქვენი თანხმობის საფუძველზე, თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს. თქვენი პერსონალური მონაცემები შეინახება ჩვენთან მუშაობისას ან წასვლის შემდეგ, თუ საჭიროა თქვენთან სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად ან კანონით მოთხოვნილი. თუ მომავალში, ჩვენ ვაპირებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას სხვა მიზნით, გარდა იმისა, რაც შეგროვდა, მოგაწვდით ინფორმაციას ამ მიზნით და ნებისმიერ სხვა შესაბამის ინფორმაციას.

შეგროვებული პერსონალური მონაცემების BRICK-ის გაზიარება

გარდა ქვემოთ მოყვანილი მიზნებისა, ჩვენ გავამჟღავნებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას მესამე პირებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კანონიერად ვალდებულნი ვართ ამის გაკეთება ან სადაც უნდა შევასრულოთ თქვენი სახელშეკრულებო მოვალეობები, მაგალითად, შეიძლება დაგვჭირდეს გარკვეული ინფორმაციის გადაცემა გარე ბუღალტრული პროვაიდერები. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მონაცემთა ზოგიერთი დამმუშავებელი შეიძლება იყოს დაფუძნებული ევროკავშირის/EEA-ს ფარგლებს გარეთ, ეს დამმუშავებლები კონტრაქტით იქნება ვალდებული დაამუშავონ ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის ევროპული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, და გადაცემა განხორციელდება წერილობითი შეთანხმებების შესაბამისად ევროკომისიის სტანდარტული სახელშეკრულებო პუნქტების ფორმა.

ფიზიკური პირების უფლებები განაახლონ, შეასწორონ ან მოითხოვონ პერსონალური მონაცემები

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიხედვით, თქვენ გაქვთ რამდენიმე უფლება თქვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ. თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ჩვენგან თქვენი პერსონალური მონაცემების ხელმისაწვდომობა და გასწორება ან წაშლა, დამუშავების შეზღუდვის, დამუშავების წინააღმდეგი, ასევე გარკვეულ გარემოებებში მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება. თუ თქვენ განაცხადეთ თანხმობა თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე, თქვენ გაქვთ უფლება (გარკვეულ ვითარებაში) გააუქმოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს, რაც გავლენას არ მოახდენს დამუშავების კანონიერებაზე თქვენი თანხმობის გაუქმებამდე. თუ თვლით, რომ ჩვენ არ შევასრულეთ GDPR-ის მოთხოვნები თქვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ, თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ კონტროლერს ან მონაცემთა დაცვის ოფიცერს.

კონტაქტი

კითხვებისთვის, პერსონალური მონაცემების დავალებების ან პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 სტოკჰოლმი, შვედეთი

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

დროდადრო, Brick-მა შეიძლება გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები ახალი, გაუთვალისწინებელი გამოყენებისთვის, რომელიც ადრე არ იყო გამჟღავნებული ამ პოლიტიკაში. თუმცა, ასეთი ახალი დამუშავება ყოველთვის თავსებადია იმ მიზანთან, რისთვისაც შეგროვდა პერსონალური მონაცემები. თუ მომავალში მისი პრაქტიკა პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით შეიცვლება, Brick შეგატყობინებთ ამ ცვლილებების შესახებ.