PRYWATNOŚĆ

OGÓLNIE

Niniejsza Polityka prywatności danych określa, w jaki sposób Brick Technology AB ("Brick" lub "My"), w tym jej spółki zależne , przestrzega wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Brick i jego spółki zależne prowadzą działalność w różnych krajach na obszarze UE/EES. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie partnerów i dostawców, w jaki sposób Brick gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, chroni i udostępnia Dane Osobowe w ramach firmy oraz podmiotom zewnętrznym. Jako Twój partner, Brick musi przechowywać i przetwarzać informacje o Tobie w normalnych celach związanych z partnerstwem. Informacje, które przechowujemy i przetwarzamy, będą wykorzystywane wyłącznie do naszych celów zarządczych i administracyjnych. Będziemy je przechowywać i wykorzystywać, aby umożliwić nam prowadzenie działalności i zarządzanie naszą relacją z Tobą w sposób skuteczny, zgodny z prawem i właściwy.

BEZPIECZEŃSTWO

Brick stawia na pierwszym miejscu integralność osobistą i dlatego aktywnie działa, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane z najwyższą starannością. Będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje, dzięki którym można zidentyfikować poszczególne osoby ("Dane osobowe") zgodnie z niniejszymi zasadami. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu zebranych danych, firma Brick wprowadziła odpowiednie fizyczne, elektroniczne i menedżerskie procedury w celu ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych Danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI BRICK

Brick może gromadzić następujące dane osobowe partnerów i dostawców: nazwiska i informacje kontaktowe, ale nie tylko. Wiele z posiadanych przez nas informacji zostanie dostarczonych przez Ciebie, ale niektóre mogą pochodzić z innych źródeł wewnętrznych lub w niektórych przypadkach ze źródeł zewnętrznych. Dane dostarczone przez Ciebie są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu spełnienia zobowiązań prawnych, realizacji umów lub gdy ich przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, lub gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na określone wykorzystanie jego danych. W przypadku, gdy przetwarzamy specjalne kategorie informacji o Tobie, zawsze uzyskamy Twoją wyraźną zgodę na te działania, chyba że nie jest to wymagane przez prawo lub informacje są wymagane w celu ochrony Ciebie. W przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przechowywane w czasie, gdy pracujesz dla nas lub po odejściu, jeśli będzie to potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych z Tobą lub wymagane przez prawo. Jeżeli w przyszłości zamierzamy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, przekażemy Państwu informacje o tym celu oraz wszelkie inne istotne informacje.

UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BRICK

Poza celami wymienionymi poniżej, ujawniamy informacje o Tobie osobom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy musimy wywiązać się z naszych obowiązków umownych wobec Ciebie, na przykład możemy potrzebować przekazać pewne informacje zewnętrznym dostawcom usług księgowych. W przypadku, gdy niektóre z tych podmiotów przetwarzających dane mogą mieć siedzibę poza obszarem UE/EOG, podmioty te będą zobowiązane umową do przetwarzania informacji zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, a przekazywanie danych będzie odbywać się zgodnie z pisemnymi umowami w formie The European Commission Standard Contractual Clauses.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH DO AKTUALIZACJI, POPRAWIANIA LUB ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR) przysługuje Ci kilka praw dotyczących Twoich danych osobowych. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również w pewnych okolicznościach prawo do przenoszenia danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo (w określonych okolicznościach) do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Jeśli uważasz, że nie spełniliśmy wymogów GDPR/RODO dotyczących Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do administratora lub inspektora ochrony danych.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Szwecja

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu firma Brick może wykorzystywać Dane osobowe do nowych, nieprzewidzianych zastosowań, które nie zostały wcześniej ujawnione w niniejszej polityce. Jednakże takie nowe przetwarzanie będzie zawsze zgodne z celem, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Jeśli w przyszłości praktyki firmy dotyczące Danych osobowych ulegną zmianie, firma Brick poinformuje o tych zmianach.