ПРИВАТНОСТ

ОПШТО

Оваа Политика за приватност на податоците одредува како Brick Technology AB, 559210-1140, Ringvägen 6, 11726 Stockholm Sweden („Тула“, „Ние“ или „Сопственик“), вклучувајќи ги и неговите

БЕЗБЕДНОСТ

Брик даде приоритет на личниот интегритет и затоа работи активно така што вашите лични податоци

КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ СОБИРА БРИК

Брик може да ги собере следните лични податоци на партнерите и добавувачите.

СОБИРАНО СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ БРИК

Освен за целите споменати подолу, ние ќе ги откриеме информациите за вас на трети страни само ако сме законски обврзани да го сториме тоа или кога треба да се усогласиме со нашите договорни должности кон вас, на пример, можеби ќе треба да пренесеме одредени информации на

ПРАВАТА НА ПОЕДИНЕЦИТЕ НА АЖУРИРАЊЕ, ПОПРАВУВАЊЕ ИЛИ БАРАЊЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Според Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) имате неколку права за вашите лични податоци.

КОНТАКТ

За прашања, задачи за лични податоци, барање за бришење лични податоци или дополнителни информации за ракување со личните податоци, ве молиме контактирајте:

ИЗМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Од време на време, Брик може да користи Лични податоци за нови, неочекувани употреби кои претходно не биле откриени во оваа политика.