PRIVACY

VŠEOBECNÉ

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Brick Technology AB, 559210-1140, Ringvägen 6, 11726 Štokholm Švédsko ("Brick", "My" alebo "Vlastník") vrátane jej dcérskych spoločností , dodržiava požiadavky Európskej únie na ochranu údajov. Spoločnosť Brick a jej dcérske spoločnosti podnikajú v rôznych krajinách v rámci EÚ/EHP. Účelom tohto dokumentu je informovať partnerov a dodávateľov o tom, ako spoločnosť Brick zhromažďuje, používa, uchováva, chráni a poskytuje osobné údaje v rámci spoločnosti a externým stranám. Ako váš partner potrebuje spoločnosť Brick uchovávať a spracúvať informácie o vás na bežné účely partnerstva. Informácie, ktoré uchovávame a spracúvame, sa budú používať len na naše riadiace a administratívne účely. Budeme ich uchovávať a používať tak, aby sme mohli efektívne, zákonne a primerane riadiť podnik a spravovať náš vzťah s vami.

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Brick uprednostňuje osobnú integritu, a preto aktívne pracuje na tom, aby sa vaše osobné údaje spracovávali s maximálnou starostlivosťou. Informácie, na základe ktorých možno identifikovať osoby (ďalej len "osobné údaje"), budeme používať len v súlade s týmito zásadami. S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu preto spoločnosť Brick zaviedla vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie zhromaždených Osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ BRICK ZHROMAŽĎUJE

Spoločnosť Brick môže zhromažďovať tieto osobné údaje partnerov a dodávateľov. Spoločnosť Brick môže zhromažďovať údaje, ako sú napríklad mená a kontaktné údaje, ale nielen tie. Veľkú časť údajov, ktoré máme k dispozícii, ste nám poskytli vy, ale niektoré môžu pochádzať z iných interných zdrojov alebo v niektorých prípadoch z externých zdrojov. Údaje, ktoré ste nám poskytli, zhromažďujeme len vtedy, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností, plnenie dohôd alebo ak je v našom oprávnenom záujme ich spracovať, alebo ak ste výslovne udelili súhlas s konkrétnym použitím ich údajov. Ak spracúvame osobitné kategórie údajov o vás, vždy získame váš výslovný súhlas s týmito činnosťami, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ak sú tieto informácie potrebné na vašu ochranu. Ak spracúvame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas vašej práce pre nás alebo po vašom odchode, ak to bude potrebné na splnenie zmluvných záväzkov s vami alebo ak to vyžaduje zákon. Ak v budúcnosti plánujeme spracúvať vaše osobné údaje na iný účel, než na aký boli zhromaždené, poskytneme vám informácie o tomto účele a všetky ďalšie relevantné informácie. V závislosti od konkrétneho zariadenia Používateľa môže táto Aplikácia požadovať určité povolenia, ktoré jej umožnia prístup k údajom zariadenia Používateľa, ako je opísané nižšie. Štandardne musí Používateľ tieto povolenia udeliť pred tým, ako bude mať prístup k príslušným informáciám. Po udelení povolenia ho môže Používateľ kedykoľvek odvolať. Ak chce Používateľ tieto povolenia odvolať, môže sa obrátiť na nastavenia zariadenia alebo kontaktovať Vlastníka pre podporu na kontaktných údajoch uvedených v tomto dokumente. Presný postup kontroly povolení aplikácie môže závisieť od zariadenia a softvéru Používateľa. Upozorňujeme, že odvolanie týchto povolení môže mať vplyv na správne fungovanie tejto Aplikácie. Povolenie približnej polohy (nepretržité) Slúži na prístup k približnej polohe zariadenia Používateľa. Táto Aplikácia môže zhromažďovať, používať a zdieľať Údaje o polohe Používateľa s cieľom poskytovať služby založené na polohe. Povolenie približnej polohy (nekontinuálne) Používa sa na prístup k približnej polohe zariadenia Používateľa. Táto Aplikácia môže zhromažďovať, používať a zdieľať Údaje o polohe Používateľa s cieľom poskytovať služby založené na polohe. Geografická poloha Používateľa sa určuje spôsobom, ktorý nie je nepretržitý. To znamená, že pre túto Aplikáciu nie je možné odvodiť približnú polohu Používateľa nepretržite. Povolenie kamery, bez ukladania alebo nahrávania Slúži na prístup ku kamere alebo zachytávanie obrázkov a videí zo zariadenia. Táto Aplikácia neukladá ani nenahráva výstup z kamery. Povolenie presnej polohy (nepretržité) Slúži na prístup k presnej polohe zariadenia Používateľa. Táto Aplikácia môže zhromažďovať, používať a zdieľať údaje o polohe Používateľa s cieľom poskytovať služby založené na polohe. Povolenie na presnú polohu (nekontinuálne) Používa sa na prístup k presnej polohe zariadenia Používateľa. Táto Aplikácia môže zhromažďovať, používať a zdieľať Údaje o polohe Používateľa s cieľom poskytovať služby založené na polohe. Geografická poloha Používateľa sa určuje spôsobom, ktorý nie je nepretržitý. To znamená, že pre túto Aplikáciu nie je možné nepretržite odvodiť presnú polohu Používateľa.

ZDIEĽANIE ZHROMAŽDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU BRICK

Okrem nižšie uvedených účelov poskytneme informácie o vás tretím stranám len vtedy, ak sme k tomu právne zaviazaní alebo ak musíme splniť naše zmluvné povinnosti voči vám, napríklad ak potrebujeme odovzdať určité informácie externým poskytovateľom účtovníctva. V prípade, že niektorí z týchto spracovateľov údajov môžu mať sídlo mimo priestoru EÚ/EHP, títo spracovatelia budú zmluvne zaviazaní spracúvať informácie v súlade s ustanoveniami európskych právnych predpisov o ochrane údajov a prenos sa uskutoční v súlade s písomnými dohodami vo forme Štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Práva používateľov Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa ich údajov spracúvaných Vlastníkom. Používatelia majú najmä právo urobiť nasledovné: - kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým udelili súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov. - Namietať proti spracovaniu svojich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracúvaniu svojich Údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na inom právnom základe, ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vyhradenej časti nižšie. - Prístup k svojim údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Vlastník spracúva Údaje, získať informácie týkajúce sa určitých aspektov spracúvania a získať kópiu spracúvaných Údajov. - Overenie a žiadosť o opravu. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. - Obmedziť spracovanie svojich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade nebude Vlastník spracúvať ich Údaje na iný účel ako na ich uloženie. -Dožadovať sa vymazania alebo iného odstránenia svojich Osobných údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo získať od Vlastníka vymazanie svojich údajov. - Dostať svoje údaje a nechať ich preniesť k inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, majú právo na ich prenos inému prevádzkovateľovi bez akýchkoľvek prekážok. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že Údaje sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a že spracúvanie je založené na súhlase Používateľa, na zmluve, ktorej je Používateľ súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch. - Podať sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu Ak sa Osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, Používatelia môžu namietať proti takémuto spracovaniu uvedením dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou, ktorým odôvodnia námietku. Používatelia však musia vedieť, že ak sa ich Osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu bez uvedenia dôvodu. Ak sa chcú používatelia dozvedieť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu si pozrieť príslušné časti tohto dokumentu. Ako uplatniť tieto práva Akékoľvek žiadosti o uplatnenie práv používateľov môžu byť adresované Vlastníkovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti možno uplatniť bezplatne a Vlastník sa nimi bude zaoberať čo najskôr, vždy však do jedného mesiaca.

PRÁVA FYZICKÝCH OSÔB NA AKTUALIZÁCIU, OPRAVU ALEBO VYŽIADANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte niekoľko práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu a za určitých okolností aj právo na prenosnosť údajov. Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním vašich údajov, máte právo (za určitých okolností) tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním vášho súhlasu. Ak sa domnievate, že sme nedodržali požiadavky GDPR týkajúce sa vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi alebo úradníkovi pre ochranu údajov.

KONTAKT

V prípade otázok, vymazania osobných údajov, žiadosti o vymazanie osobných údajov alebo ďalších informácií o spracúvaní osobných údajov kontaktujte: info@brickapp.se Brick Technology AB, registračné číslo:5592101140; Ringvägen 6, 117 26 Štokholm, Švédsko.

ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Brick môže z času na čas použiť osobné údaje na nové, nepredvídané účely, ktoré neboli predtým zverejnené v týchto zásadách. Takéto nové spracovanie však bude vždy v súlade s účelom, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. Ak sa jej postupy týkajúce sa Osobných údajov niekedy v budúcnosti zmenia, spoločnosť Brick vás o týchto zmenách bude informovať.